Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Δημοσιεύσεις

Τρίτη 19.10.2021

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού για την οικονομική και τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)