Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Οργανόγραμμα

 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
  • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
  • Αυτοτελές Γραφείο Προγραμμάτων Οργάνωσης ΤΠΕ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
  • Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
  • Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
  • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
  • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Γενικός Γραμματέας
Διεύθυνση Οικονονικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
  Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
  Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
  Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων
Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
  Τμήμα Μητρώου Πολιτών
  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Γρμματείας και Διοικητικής Μέριμνας
  Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης
  Τμήμα Δημοτολογίου
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Κοιμητηρίων και Φροντίδας Πρασίνου και Αδέσποτων Ζώων
  Τμήμα Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων Υποδομών
  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης Οχημάτων
Δυεύθυνση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών
  Τμήμα Τεχνικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών Περιβάλλοντος - Ποιότητας Ζωής και Πράσινης Ανάπτυξης
  Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
  Τμήμα Έκδοσης Αδειών
  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
  Τμήμα Ύδρευσης - Άρδευσης και Αποχέτευσης
 • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτικές Κοινότητες Σαρωνίδας
  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
  Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Φροντίδας Πρασίνου
  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
  Γραφείο Ύδρευσης, Άδρευσης, Αποχέτευσης
Δημοτικές Κοινότητες Π. Φωκαίας
  Γραφείο Κ.Ε.Π.
  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
  Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Κοιμητηρίων και Φροντίδας Πρασίνου
  Γραφείο Ύδρευσης, Άδρευσης, Αποχέτευσης
Δημοτικές Κοινότητες Κουβαρά
  Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Φροντίδας Πρασίνου
  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
  Τηλεφωνικό Κέντρο
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
  Γραφείο ΚΕΠ
  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
  Γραφείο καθαριότητας, Κοιμητηρίων, Ανακύκλωσης και Φροντίδας Πρασίνου
  Γραφείο Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
  Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών