Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 22.09.2022

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» του Δήμου Σαρωνικού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Σημαντική Ανακοίνωση