Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 17.09.2021

Δημοσιοποίηση στοιχείων για τον διαγωνισμό του έργου “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού” (ΚΗΜΔΗΣ : 21PROC009221810 – ΑΔΑ : ΩΘΦ5Ω1Ξ-ΓΦΔ)