Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Ευρώπη για τους πολίτες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 23.09.2010

Ενημέρωση στo Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», Δράση 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη», και Εισαγωγή στη γενική θεματική του Προγράμματος «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση»

«Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση»
OpenHorizonsinEducation
 
26/09 – 10/10/2010
 
Πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι
Educational programme of host countries language teaching to migrants’ children through music and singing
 
 
Ενημέρωση στoΠρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», Δράση 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη», και Εισαγωγή στη γενική θεματική του Προγράμματος «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση»
 
 
Introducing the issues of the Programme: “Europe for citizens”, Action 1 “Active citizens for Europe”, and introducing the issues of the Programme:“Open Horizons in Education”
 
Θεμιστοκλής  Καββαδάς
Υπεύθυνος οργάνωσης προγράμματος
ThemisKavvadas
Organization Head 
 

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»ισχύει από το 2007 και στηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα «κοινά», και επομένως, τη δυναμική εμπλοκή και αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα διαρκέσει έως το 2013.
 
The Programme “Europe for Citizens”is in effect from 2007 and it supports a wide range of activities and organizations promoting the “active European citizenship” and therefore, thedynamic involvement of citizens and civil society organizations in the process of European integration.  TheProgrammewillrunto2013.
 
Πολιτικό πλαίσιο και Προτεραιότητες του Προγράμματος
Policy framework and priorities of the Programme
 
Στη διάρκεια του έτους 2010 το Πρόγραμμα υλοποιείται έχοντας υπόψη τα εξής:
During the year 2010 the Programme is implemented taking into account the following themes:
 
Ø  Tο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται μεταξύ άλλων, στις κοινές βασικές της αξίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανεκτικότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, την αλληλεγγύη, ανεξάρτητα από φύλο, φυλετική ή εθνοτική προέλευση, θρησκεία ή πολιτισμική πίστη, ανικανότητα, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό, και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και φαινόμενων ρατσισμού και ξενοφοβίας.
 
The future of European Union based on its common basic values relevant at fundamental human rights, tolerance and respect to difference and multiculturalism, solidarity independently of sex, racial or ethnic origin, religion or cultural belief, disability, age or sexual orientation, and fight against any discrimination and racism and xenophobia phenomenon.
 
Ø  Οι προσπάθειες για την ενεργό Ευρωπαϊκή Ταυτότητα υποκινεί τους πολίτες για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχικότητας τους στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, ατομικά αλλά και συλλογικά, μέσω δηλαδή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και του εθελοντισμού,  σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
 
The Active European Citizenshipmotivates the citizens to further develop their participation in democratic decision making in Europe, personal or collective through civil society organizationsand volunteerism,at all governmental levels.
 
 
Ø  Oδιαπολιτισμικός διάλογος παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν, αλλά και της αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης, στοιχεία ικανά για κοινωνικά συνεκτικά κοινωνίες.
 
The Intercultural dialogue plays an important role to creating the sense of belonging to a community, as well as of mutual understanding and solidarity, features able to social cohesion.
 
Ø  Η ευημερία των λαών της Ευρώπης, η απασχόληση, η κοινωνική συνοχή και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μεγάλη ανάγκη μέσα σε ένα περιβάλλον γρήγορων αλλαγών ως προς το κλίμα, την οικονομία και τη μετανάστευση. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων αποτελεί κλειδί για την επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, διότι εμφανίζουν παγκόσμιες και τοπικές διαστάσεις, ενώ ενισχύουν την αλληλεγγύη μεταξύ μελλοντικών και σημερινών γενεών.
 
European people’s wellbeing, the employment, the social cohesion and the sustainable development are great necessities into an environment of rapid changes concerning the climate, economy and immigration. Dealing with these challenges constitutes a key for social and environmental justice, because the issues mentioned above have global and local dimensions as well as they enhance the solidarity between future and present generations.
 
Ø  Ο αντίκτυπος των κοινοτικών πολιτικών στις κοινωνίες των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής συζητείται ευρέως στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», και έτσι το Πρόγραμμα θα συνεχίσει να ευαισθητοποιεί τους πολίτες σχετικά με τις συνέπειες των κοινοτικών πολιτικών και να τους ενθαρρύνει να εκφράζουν τη γνώμη τους.
 
ΤheimpactofEuropeanpoliciesinmemberstates’ societiesonvariouspolicyfieldsis broadlydiscussedintheframeworkof“EuropeforCitizensProgramme” andthereforetheProgrammewillcontinuetoraisecitizens’awarenessoftheresultsachievedthroughEuropeanpoliciesand encouragethem to give their opinions.
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων του το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» προτείνει τέσσερις (4) Δράσεις και διάφορα μέτρα.
In order to achieve its objectives, the “EuropeforCitizensProgramme” proposes four (4) Actions and different measures.
Oι δραστηριότητες αδελφοποίησης καθώς και οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αδελφοποιημένων πόλεων, εντάσσονται στην 1η Δράση, με τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι υπεύθυνη για το συνολικό πρόγραμμα και αρμόδιος για τη διαχείριση του ο σχετικός Εκτελεστικός Οργανισμός.
Twinning activities as well as activities in the framework of already twinned cities come under Action 1 of the programme with the Education and Culture directorate general to be responsible for the overall programme and a specific Executive Agencyto be responsible for the management.
Οι αδελφοποιήσεις και οι δράσεις στο πλαίσιο αδελφοποιημένων πόλεων υποστηρίζονται από το πρόγραμμα προκειμένου να προαχθούν περαιτέρω η φιλία, η συνεργασία και η αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης σε θέματα που συμβάλλουν στην κοινωνική της συνοχή και γενικά προκειμένου να γίνει αποδεκτή η ιδέα για την ευρωπαϊκή ενότητα και ενιαία ταυτότητα που μπορεί να επιδεικνύεται από όλους τους πολίτες της, ανεξάρτητα από το ημεδαπό ή μεταναστευτικό τους υπόβαθρο ή άλλης μορφής διάκριση.
Twinning activities as well as activities in the framework of already twinned citiesare supported by the programme in order to further promote the friendship, the co-operation and the mutual awareness between the peoples of Europe on issues that contribute to social cohesion, and in general in order to be accepted the European unity and common identity shown by all the citizens, independently of national or migratory background of any other discrimination.  
Οι αδελφοποιημένες πόλεις δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες, ενώ μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση για ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων (τέχνη και πολιτισμός, νέοι, συμμετοχή στα κοινά, αειφόρος ανάπτυξη, τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, τοπική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή, αλληλεγγύη, εκπαίδευση, υγεία, κ.λπ.). Βασική προϋπόθεση είναι όμως να συμμετέχουν στην υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι πολίτες, ατομικά ή/και συλλογικά μέσω εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, η οικονομική υποστήριξη είναι περισσότερο σίγουρη όσο υπάρχει αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.
Twinning is not necessary to be between big towns while it can focus on,and demand funding for,a whole range of issues (art and culture, young people, citizenship, sustainable development, local public services, local economic development, social inclusion, solidarity, education, health, etc). However, an important condition is to beinvolved a wide range of actors, municipal authorities, local officials, citizens and representatives from the civic society.The financial support is more sure when especially a European added-value can be shown.
 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να απολαύσουν μία εξαιρετική ευκαιρία για την από κοινού αντιμετώπιση ποικίλλων προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία και το οποίο σχετίζεται με την κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Επίσης, θα κατανοήσουν τι είναι η Ευρώπη και ποια είναι η σημασία της σήμερα, καθώς και πού μπορεί να μας οδηγήσει το μέλλον. Τέλος θα θέσουν και τις βάσεις για μία βιώσιμη μακροπρόθεσμη δέσμευση με εκ νέου θεματικές δικτυώσεις και δυναμικές συνεργασίες.
In the framework of the programme, all the participants will enjoy a great chance to share various problems, exchange views and understand different viewpoints on any issue where there is a shared interest or concern or relation to social cohesion in Europe. They will better understand what exactly Europe is and means in today’s world – and where the futuremay lead them. Finally they set the bases for a sustainable long-term commitment on new thematic networks and active co-operationsin the future.
Σήμερα, η αδελφοποίηση και οι θεματικές δικτυώσεις αδελφοποιημένων πόλεων συμβάλλουν στην αποδοχή της έννοιας της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργούς ευρωπαϊκής ιθαγένειας στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως και στην προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης και της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςαπονέμει κάθε χρόνο το βραβείο «Golden Stars» στις συνεργασίες αδελφοποίησης, των οποίων οι δραστηριότητες ή τα σχέδια ήταν άριστης ποιότητας και οι οποίες συνέβαλαν καλύτερα στην ενδυνάμωση της συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και έδωσαν παραδείγματα ορθής πρακτικής.
Today, twinning and twinning networks help to create a sense of a common European identity and an active European citizenshipin the modern multicultural environment, as well as to promote the Millennium Development Goals.The European Commission’ Directorate General for Education and Culture organizes annually the “Golden Stars” award ceremony. The award is given to the twinning partnerships whose activities or projects have been of excellent quality, and which have best contributed to the strengthening of European citizenship and provided examples of best practice.

 

 

Δέκα βήματα για την επιτυχία της πρότασης των αδελφοποιημένων πόλεων και της χρηματοδότησης τους στο πλαίσιο του προγράμματος

Ten steps for a successful application form

Η υποβολή πρότασης από τις αδελφοποιημένες πόλεις δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται πρόχειρα, απαιτεί προσεκτική προετοιμασία. Για να σας βοηθήσουμε να καλύψετε όλα τα θέματα, ακολουθούν μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την επιτυχία της πρότασης σας:
Asubmission of an application form by twinning cities is not something to be improvised, it must be carefully prepared. To help you cover all the bases, here are a few tips to help you make your proposal success:


1ο βήμα: Σωστός εταίρος
Ο εντοπισμός του ιδανικού εταίρου (εταίρων) είναι προφανώς το πρώτο βήμα! Κάθε αδελφοποίηση είναι μοναδική και στο πλαίσιο της οι πόλεις διαθέτουν ομοιότητες σε πολλά θέματα. Ωστόσο, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο μαζί με τους εκπροσώπους της αδελφοποιημένης πόλης-εταίρου σας, για να διασφαλίσετε ότι έχετε την ίδια αντίληψη και τις ίδιες προσδοκίες πάνω στο θέμα που προτείνατε να συνεργαστείτε για χρηματοδότηση.

1st step: Find the right partner(s)
Finding the perfect partner(s) is obviously the first step! Each twinning is uniqueand in its framework the twinned cities are similar on a number of counts. However, you should spend time with the representatives of your twinned partner town, to make sure that you each have the same understanding and aspirations for the issue proposed for financial support by the programme “Europe for citizens”.

 

2ο βήμα: Συμμετοχή των πολιτών – Ευρεία δημοσιότητα και προβολή
Δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχής πρόταση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια, από την υποβολή μέχρι την υλοποίηση και την αξιολόγηση της. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης του Δήμου, μπορεί να αποτελούν συχνά την κινητήριο δύναμη πίσω από διάφορα σχέδια, αλλά δεν πρέπει να είναι τα μόνα άτομα που εμπλέκονται. Πρέπει να συμμετέχουν επίσης τα σχολεία, τα πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, οι ομάδες δραστηριοτήτων αναψυχής, οι ενώσεις των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, οι σύλλογοι των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ και γενικά όλες οι οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, η προτεινόμενη πρόταση πρέπει να προβάλλεται, έτσι ώστε κάθε πολίτης να αισθάνεται ότι εμπλέκεται σε αυτή. Για παράδειγμα, μπορείτε να τοποθετήσετε ανακοινώσεις στην είσοδο του δημαρχείου και να δημοσιεύετε πληροφορίες για το σχέδιο χρηματοδότησης στην τοπική εφημερίδα και το δικτυακό τόπο του Δήμου. Είναι σημαντικό να προβάλλετε τον αντίκτυπο και τα οφέλη της εφαρμογής της πρότασης στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τα αποτελέσματα της.

2nd step: Involve the citizens – Broad visibility
There can be no successful application without the active participation of the inhabitants at all the levels, from the submission to implementation and the evaluation. Elected representatives, civil servants and technical consultants can often be the driving force behind projects, but they should not be the only people involved. Schools, cultural and sport clubs, leisure groups, national and non national citizens organizations, the associations of seniors people and disadvantaged persons and all the organizations of civic society should all be involved. At the same time, the proposal needs to be visible for every citizen to feel involved. For instance, announcements can be posted at the entry of the town hall, and your local newsletter and website can feature news about the submission. It is important to communicate the impact and benefits of project implementation to the wider public, and in particular to the Media, to maximize the benefit from the results.

3ο βήμα: Ευρωπαϊκή διάσταση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτυχημένη πρόταση θεωρείται αυτή που συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των πολιτών, συμβάλλοντας στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας και στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας για όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα από ημεδαπό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο ή άλλη διάκριση. Δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την καθημερινότητα των άλλων, να εξετάσουν και να συζητήσουν σημαντικά σύγχρονα προβλήματα και να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς και τη γλώσσα των εταίρων τους, η θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων βοηθά τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα αξιών.

 

3rd step:  European dimension

In the European Union, a project is considered successful when it can help to strengthen active European citizenship, by creating links between citizens, by aiding the promotion of European unity, and helping to forge a common identity for all the residents, independently of national or migratory background or any other discrimination. By allowing people to experience the daily life of others, to debate and discuss important issues of the day, and to discover new cultures and the languages of their partners, thematic twinning networks help citizens to understand that they belong to the same community of values.

 


4ο βήμα: Κοινοί στόχοι
Οι αδελφοποιημένοι εταίροι πρέπει να καθορίσουν σαφείς στόχους και τύπους δραστηριοτήτων και, όπου αυτό είναι εφικτό, να συμφωνήσετε από την αρχή για την αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου. Αν δεν γίνει αυτό, η υλοποίηση μπορεί να απέχει κατά πολύ από τους αρχικούς στόχους της υποβληθείσας πρότασης για χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο της θεματικής δικτύωσης αδελφοποιημένων πόλεων είναι σκόπιμο όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν τις ίδιες προτεραιότητες.

4th step: Common objectives

Twinned cities – partners should define together clear objectives and types of activities, and where possible agree from the outset on assessment of the project’s outcome can be established. If this is not done, the implementation may well fail related to the initial goals of proposed for funding project. In the framework of thematic networks between twinned municipalities it is useful all participants commit to the same priorities.
 

5ο κλειδί: Δημιουργήστε μια υποστηρικτική δομή

Μια μικρή ενεργή ομάδα, σε κάθε μία από τις αδελφοποιημένες πόλεις, μπορεί να βοηθήσει στην επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος καθώς και στη διεύρυνση της θεματικής συνεργασίας μέσα από νέα σχέδια, στην αναζήτηση νέας χρηματοδότησης κ.λπ. Αυτή η ομάδα που λειτουργεί ως «κινητήριος μοχλός» για την θεματική δικτύωση των αδελφοποιημένων πόλεων μπορεί να αποτελεί ένα είδος διευθύνουσας επιτροπής εξουσιοδοτημένης από το δήμο να συνεργάζεται με τους πολίτες και τις ενώσεις τους σε κάθε συμμετέχουσα αδελφοποιημένη πόλη.

 

5th Key: Create a support structure

A small active team, in each of the twinned towns, can help to successfully implementation of the project as well as to the development of the thematic partnership through new projects, seek new financing, etc. This thematic twinning network “motor” can be a sort of steering committee for each project accredited by the municipality, which works in cooperation with the citizens and their associations, as well as with the partner twinned town.

6ο κλειδί: Συνεργασία με το ευρύ κοινό

Δράσεις που συνήθως εμπλέκουν μεγάλο αριθμό πολιτών είναι εκείνες που εμπλέκουν νέους γιατί αυτοί από τη φύση τους εμπλέκουν στη συνέχεια τους γονείς, τους δασκάλους και το προσωπικό σχολείων, τους μαθητικούς συλλόγους κ.λπ.

 

6th step: Work with young people
Activities involving a great number of people are those usually involving young people. These actions tend to involve a major part of inhabitants since by their nature they also involve parents, teachers and school staff, student associations, etc.

 

7ο βήμα: Αντιμετωπίστε τα σημαντικά προβλήματα της εποχής μας
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω των θεματικών δικτυώσεων αδελφοποιημένων πόλεων βοηθούν τους πολίτες να ενημερώνονται για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα. Τα θέματα αυτά μπορεί να αφορούν στο περιβάλλον, στο μέλλον της Ευρώπης στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ειρήνη, στην κοινωνική συμμετοχή, κλπ.

7th step: Address the major issues of our day
Activities developed through thematic networks between twinning municipalities can help citizens to be aware of European current issues. These issues can be about the environment, the future of Europe in the modern multicultural environment, human rights, peace, or social inclusion, etc.

 

8ο βήμα: Βιώσιμη σχέση
Ένας αποτελεσματικός δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να έχει την ιδιότητα να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου και να μην αντικατοπτρίζει μόνο τη διάθεση που επικρατεί την ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. Οι θεματικές δικτυώσεις μεταξύ αδελφοποιημένων για θέματα ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» βοηθούν να δημιουργηθούν ισχυρές φιλίες και γνήσιοι δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών από τις αδελφοποιημένες πόλεις ώστε η σχέση τους να έχει συνέχεια στο μέλλον με νέες θεματικές συνεργασίες.  

8th step: Sustainable relationship
A good twinning link must be able to withstand the test of time, and not merely reflect the prevailing mood of the day in the city council. Thematic networks between twinned municipalities about issues in interest of European programme “Europe for citizens” helpcreating of strong friendships and true links of solidarity between the citizens and the local societies of twinned towns in order to be continuation in the future in the framework of new thematic co-operations.

9ο βήμα: Σκεφτείτε το μέλλον και δημιουργήστε τη βάση για νέες ανταλλαγές
Οι θεματικές δικτυώσεις αδελφοποιημένων πόλεων μπορούν να δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν α) νέες τεχνικές συνεργασίας, όπως ενεργή εμπλοκή κατά την εφαρμογή των σχεδίων όχι μόνο των τοπικών κοινωνιών των αδελφοποιημένων πόλεων, αλλά και των εθνικών φορέων και των εκπροσώπων τους, αλλά και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, και β) δραστηριοποιήσεις και άλλων δήμων σε συναφή ή διαφορετικά ζητήματα.

9th step: Look to the future and build the basis for new exchanges
A thematic twinning network can create an ideal environment in which to develop a) new cooperation techniques, for example, active involvement of national authorities in the implementation of the local projects as well as of the representatives of civic society, and b) motivations of more municipalities on relevant or different issues.

10ο βήμα: Καλός προϋπολογισμός και προσεκτική διαχείριση
Μία διεθνική συνεργασία μπορεί να έχει μεγαλύτερο οικονομικό κόστος από αυτό που περιγράφεται στον καλά οργανωμένο προϋπολογισμό εκδηλώσεων της θεματικής συνεργασίας που συμπεριλήφθηκε στην αίτηση υποβολής της πρότασης. Έτσι, είναι χρήσιμο οι τοπικές αρχές να διαθέτουν έναν επαρκή προϋπολογισμό για το πρόγραμμα, ώστε να διατηρείται η ίδια δυναμική κατά την εφαρμογή του προγράμματος και να επιλύονται εν δυνάμει προβλήματα, ιδίως σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και τις δράσεις προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων. Ιδιωτικές χορηγίες και εθελοντισμός πρέπει επίσης να εξασφαλίζονται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.twinning.org/en/page/financial-support.htmlαλλά και στη διεύθυνση:http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.

 

10th step: Develop a budget and look after the finances
A trans-national partnership could cost more money than the amount described in the carefully organized thematic partnership events plan of the application form. So, it is helpful if the local authorities can allocate asufficientbudget for the project, to keep the same momentum goingduring the implementation period and to solve potential problems, particularly related to technical support and visibility and dissemination activities. Private sponsoring and volunteerism must be enhanced too. You can find more information on how to fund your proposal in the financial support section and in particular in relation to funding from the European programme “Europe for citizens”: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.

 
Στην περίπτωση μας:
In our case:
 
Ο Δήμος Καλυβίων υλοποιεί το πρόγραμμα
«Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση» 
Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι,
στο πλαίσιο της Δράσης1 «Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη» και του Μέτρου 1.2 «Δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων», με την ενεργό συμμετοχή των πόλεων VillaCastelliτης Ιταλίας, Garonsτης Γαλλίας και Μέσα Γειτονιά της Κύπρου που έχουν  αδελφοποιηθεί με το Δήμο Καλυβίων.
 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και των τοπικών κοινωνιών, πολίτες, ενώσεις και ομάδες πολιτών, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, η εκκλησία, οι μετανάστες, οι οργανώσεις και ενώσεις μεταναστών, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), δάσκαλοι και νηπιαγωγοί καθώς και μουσικοί, μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοί εκπαιδευτές, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και διαπολιτισμικών σχολείων, αλλά και φορείς εξωσχολικής εκπαίδευσης (ωδεία, μουσικές σχολές, καλλιτεχνικά εργαστήρια, κ.λ.π.), και φυσικά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
 
KaliviaMunicipalityimplementstheprogramme
“Open Horizons in Education – OPENHOR”
Innovative educational programme of host countries language teaching to migrant’ children through music and singing,
in the framework of Action 1 “Active Citizens for Europe” and Measure 1.2 “Networks of Twinned towns”, with the active participation of the twinned VillaCastellicity (Italy),Garons city (France) and Mesa Yitonia (Cyprus)
 
Representatives of Ministries of Education and local societies, citizens, citizens’ unions and unions of parents, church, migrants, migratory communities, unions and organizations of civic society, NGOs, teachers and kindergartens, musicians, music educators and instructors of kindergartens, primary schools, intercultural schools and private sector.
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόκειται για Δράση που υποστηρίζει οικονομικά δραστηριότητες πολιτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και λοιπούς φορείς, από διάφορες τοπικές κοινωνίες ανά την Ευρώπη και με διάφορα μέσα, στο πλαίσιο αδελφοποιημένων Δήμων, προκειμένου να έρθουν σε επαφή διαφορετικοί άνθρωποι και να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώμες και αξίες για σημαντικά θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως και να διδαχθούν από το παρόν για να δημιουργήσουν ένα καλλίτερο μέλλον.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
 
As already it is mentioned above, this Action supports financially citizens’ activities, in collaboration with their local authorities and local associations, from different local communities across the Europe and through different means in the framework of town twinning, in order to bring together different people, to share and exchange experiences, opinions and values concerning a variety of issues of European interest, as well as to learn the present and build a better future.For information and clarification:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
 
Το Πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση» είναι να πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης των μικρών μαθητών με την γλώσσα της χώρας υποδοχής, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε τα παιδιά των μεταναστών να αναπαράγουν ορθά, προφορικό και γραπτό λόγο, με δεδομένες τις ελλείψεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που παρέχεται στο δημοτικό σχολείο.
 
Στοχεύει επίσης α) στην καλυτέρευση των αποδόσεων και επιδόσεων τους σε βαθμούς, αλλά και σε πραγματικές τους γνώσεις, καθώς και στη μείωση της μαθητικής διαρροής και της εγκατάλειψης του σχολείου,
β) στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και ενσυνείδητης πρόσληψης στοιχείων του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της εκάστοτε εθνικής ιστορίας, εγχείρημα δύσκολο όταν εμφανίζονται έντονα φαινόμενα περιθωριοποίησης και ξενοφοβίας, κυρίως στα δημοτικά σχολεία,
γ) στην υποστήριξη των δικών τους ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών, ως μέσο εμπλουτισμού της κουλτούρας των χωρών υποδοχής, αλλά και ως μέσο περιορισμού διαπολιτισμικών εντάσεων και συγκρούσεων ταυτότητας στο μέλλον,
δ) γενικά στην ενδυνάμωση των δασκάλων, ώστε να διαχειριστούν την διαπολιτισμική ποικιλομορφία στη σχολική τάξη.
 
Ακόμα σκοπός του προγράμματος είναι να προτείνει εκπαιδευτικά εργαλεία για τα παιδιά των μεταναστών ηλικίας 3 – 9 χρόνων, που α) θα μπορούσαν από κοινού να αξιοποιηθούν και στις 4 αδελφοποιημένες πόλεις και β) θα ήταν ικανά να υπηρετήσουν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία και το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων λαών και την προώθηση της διαφορετικότητας χάριν της ενότητας και της συνοχής στην Ένωση, της ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργής κοινής ιθαγένειας για όλους.
 
Τέλος, το πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση»  στοχεύει α) στην περαιτέρω προώθηση της αδελφοποίησης του Δήμου Καλυβίων με τις πόλεις VillaCastelliτης Ιταλίας, Garonsτης Γαλλίας και Μέσα Γειτονιά της Κύπρου με εκ νέου θεματικές συζητήσεις και συναντήσεις επί σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την Ευρώπη ως σύνολο και β) στο να τεθούν οι βάσεις για  συναφείς μελλοντικές συνεργασίες σε ευρύτερο εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.
 
Τhe proj

Σημαντική Ανακοίνωση