Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Επιτροπές

Εκτελεστική Επιτροπή

Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο (ο Δήμος Σαρωνικού έχει οκτώ αντιδημάρχους) συνίσταται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου.
Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλούνται και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων ή της τοπικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που τις αφορά ειδικά, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Αρμοδιότητες

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
 3. Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη υλοποίησής του.
 4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
 5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
 9. Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 10. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη αν το συμβούλιο έχει είκοσι επτά (27) μέλη (όπως ισχύει για το Δήμο Σαρωνικού). Σε αυτήν την περίπτωση δύο (2) μέλη εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού είναι ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.

Τακτικά Μέλη

 1. Χρήστος Γκίνης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Ευάγγελος Ζεκάκος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Κωνσταντίνος Γκίκας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Ηλίας Πατσιαούρας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 5. Ακριβή Καρούμπαλη - Καραμάνη (σύμβουλος μειοψηφίας)
 6. Μαρία Κόλλια (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Δήμητρα Ράπτη  (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Αθανάσιος Καραγιάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3.  Σάββας Ακούσογλου (σύμβουλος μειοψηφίας)
 4. Αικατερίνη Παπασταμέλου - Γκούμα (σύμβουλος μειοψηφίας)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη αν το συμβούλιο έχει είκοσι επτά (27) μέλη (όπως ισχύει για το Δήμο Σαρωνικού). Σε αυτήν την περίπτωση δύο (2) μέλη εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού είναι ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Κυριακόπουλος.

Τακτικά Μέλη

 1. Βασίλειος Μπούτσης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Χαράλαμπος Γαλάνης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Ηλίας Πατσιαούρας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Αθανάσιος Καραγιάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 5. Ηλίας Μπουκοβάλας (σύμβουλος μειοψηφίας)
 6. Εμμανουήλ Χαρίτος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κωνσταντίνος Γκίκας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Ευάγγελος Ζεκάκος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Δημήτριος Λιοδακάκης (σύμβουλος μειοψηφίας)
 4. Σάββας Ακούσογλου (σύμβουλος μειοψηφίας)

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

 1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 4. των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 9. εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
 10. δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

 1. Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου,
 2. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο,
 3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών,
 4. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την αριθμ. 57β/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού προχώρησε στη συγχώνευση των ακόλουθων Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 1. 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλυβίων
 2. 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλυβίων
 3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και 2ου Νηπιαγωγείου Αναβύσσου
 4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Παλαιάς Φώκαιας
 5. Σχολική Επιτροπή Κουβαρά
 6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και 2ου Νηπιαγωγείου Σαρωνίδας

και τη σύσταση ενός ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 • η διαχείριση των πιστώσεων που θα της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.)
 • η αμοιβή καθαριστριών
 • η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
 • η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά  είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες
 • η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων καθώς και
 • η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού διοικείται από 15μελές Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

 1. ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον KAΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 2. ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΓΚΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ
 3. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 4. ΖΕΚΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ,
 6. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
 7. ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟ
 8. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου με αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Σαρωνίδας
 9. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων με αναπληρωτή τον ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Κουβαρά.
 10. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Νηπιαγωγός Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Αναβύσσου με αναπληρώτρια την ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Νηπιαγωγό Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Καλυβίων
 11. Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Δήμου Σαρωνικού με αναπληρωματικό μέλος .
 12. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
 13. ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον ΡΑΠΤΗ ΧΡΗΣΤΟ
 14. ΒΕΛΗΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗ ΦΩΤΙΟ
 15. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημότης με αναπληρωματικό μέλος την ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ως πρόεδρος του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής ορίζεται η κα. ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ.

Ως πρόεδρος του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής ορίζεται ο κ. ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής είναι το ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής.

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την αριθμ. 57β/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού προχώρησε στη συγχώνευση των ακόλουθων Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 1. 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλυβίων
 2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αναβύσσου
 3. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Αναβύσσου
 4. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σαρωνίδας

και τη σύσταση ενός ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 • η διαχείριση των πιστώσεων που θα της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.)
 • η αμοιβή καθαριστριών
 • η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
 • η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά  είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες
 • η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων καθώς και
 • η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού διοικείται από 15μελές Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΗΛΙΑ
 2. ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ,
 3. ΓΚΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον ΜΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ,
 4. ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 5. ΧΑΡΙΤΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την κα. ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ- ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
 6. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΚΡΙΒΗ Δημοτική Σύμβουλος,  με αναπληρωματικό μέλος τον  κ. ΓΚΕΡΑΛΗ ΣΑΒΒΑ
 7. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Διευθυντής 1ου ΓΕΛ Καλυβίων με αναπληρωτή του την ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Διευθυντής Γυμνασίου Κουβαρά με αναπληρωτή του την ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 9. Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Σαρωνικού με αναπληρωματικό μέλος
 10. ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας με αναπληρώτρια την ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΗ.
 11. ΜΑΚΡΗ  ΙΩΑΝΝΗ Δημότη, με αναπληρωματικό μέλος την κα ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 12. ΘΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Δημότη, με αναπληρωματικό μέλος την κα ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
 13. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΜΑΤΘΑΙΟ Δημότη, με αναπληρωματικό μέλος την κα ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 14. ΛΑΖΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗ ΦΩΤΙΟ
 15. ΚΟΥΚΟΥΔΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ Δημότης με αναπληρωματικό μέλος την κα ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Αντιπρόεδρος ου Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής ορίζεται ο κ. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής είναι το ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής.

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Αρµοδιότητες

Σε κάθε δήµο συνιστάται ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συµβουλευτικό, προς το δηµοτικό συµβούλιο, όργανο µε τις εξής αρµοδιότητες:

 1. σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, συµµετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήµου, εισηγείται και συµµετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
 2. διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα του δήµου, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
 3. συνεργάζεται µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές µονάδες του δήµου και µε δοµές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεµάτων ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
 4. συνεργάζεται µε τις δοµές του ∆ικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (παρ.1 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19)

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η δηµοτική επιτροπή ισότητας αναλαµβάνει την συνδιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων, ηµερίδων/συνεδρίων, επιµορφωτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων σε θέµατα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία µε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των δήµων και των περιφερειών σε συνεργασία µε την Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση και µε τις µονάδες υγείας για ενηµερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε µαθητές και µαθήτριες των δήµων, κλπ. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων µε την αυτοδιοίκηση για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας, µε αποκλειστικές αρµοδιότητες απαριθµούµενες περιοριστικά. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

Συγκρότηση

Η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και αποτελείται από τα εξής µέλη.

 1. Έναν (1) Αντιδήµαρχο ή εντεταλµένο ή δηµοτικό/ή σύµβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο
 2. Έναν (1) δηµοτικό/ή σύµβουλο των λοιπών παρατάξεων του δηµοτικού συµβουλίου, που ορίζεται µε µεταξύ τους ψηφοφορία
 3. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήµου, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο.
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήµου.
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελµατικό/εµπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.
 6. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεµινιστικού συλλόγου/φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα.
 7. ∆ύο (2) εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων, που ορίζονται από τον ∆ήµαρχο. (παρ.2 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

Μέλη

 1. Ράπτη ∆ήµητρα ως Πρόεδρος, µε αναπληρώτρια την κα Γκίνη Μαρία (παράταξη ∆ηµάρχου)
 2. Κόλλιας Μιχαήλ ∆ηµοτικός Σύµβουλος των λοιπών παρατάξεων του δηµοτικού συµβουλίου,
 3. Χατζηδήµου Απόστολος υπάλληλο του ∆ήµου
 4. Τσώνη Αγγελική εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήµου.
 5. Κώνστα Bασιλική εκπρόσωπος του Νέου Συλλόγου Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Καλυβίων Θορικού Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού.
 6. Καγιάννη Μαρία εκπρόσωπος του Πνευµατικού Οµίλου Γυναικών Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού
 7. Καρελιώτη Σταµατίνα δηµότης
 8. Μπέλεσης Εµµανουήλ δηµότης
Σημαντική Ανακοίνωση