Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Ευρώπη για τους πολίτες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 23.09.2010

Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι

«ΑνοιχτοίΟρίζοντεςστηνΕκπαίδευση»
“Open Horizons in Education – OPENHOR”
26/09 – 10/10/2010
 
Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι
Innovative educational programme of host countries language teaching to migrant’ children through music and singing
 
Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» ισχύει από το 2007 και στηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα «κοινά», και επομένως, την δυναμική εμπλοκή και αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Θα διαρκέσει έως το 2013.
 
The “Europe for Citizens Programme”is in effect from 2007 and it supports a wide range of activities and organizations promoting the “active European citizenship” and therefore, thedynamic involvement of citizens and civil society organizations in the process of European integration. 
The Programme will run to 2013.
 
Πολιτικό πλαίσιο και Προτεραιότητες του Προγράμματος
Policy framework and priorities of the Programme
 
Στη διάρκεια του έτους 2010 το Πρόγραμμα υλοποιείται έχοντας υπόψη τα εξής:
During the year 2010 the Programme is implemented taking into account the following themes:
 
Ø  Tο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στις κοινές βασικές της αξίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανεκτικότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, την αλληλεγγύη, ανεξάρτητα από φύλο, φυλετική ή εθνοτική προέλευση, θρησκεία ή πολιτισμική πίστη, ανικανότητα, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό, και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και φαινόμενων ρατσισμού και ξενοφοβίας.
 
The future of European Union based on its common basic values relevant at fundamental human rights, tolerance and respect to difference and multiculturalism, solidarity independently of sex, racial or ethnic origin, religion or cultural belief, disability, age or sexual orientation, and fight against any discrimination and racism and xenophobia phenomenon.
 
Ø  Οι προσπάθειες για την ενεργό Ευρωπαϊκή Ιδιότητα υποκινεί τους πολίτες για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχικότητας τους στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, ατομικά αλλά και συλλογικά, μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και του εθελοντισμού.
 
The Active European Citizenshipmotivates the citizens to further develop their participation in democratic decision making in Europe, at all levels, personal or collective through civil society organizationsand volunteerism.
 
Ø  Oδιαπολιτισμικός διάλογος παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν, αλλά και της αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης, στοιχεία ικανά για κοινωνικά συνεκτικά κοινωνίες.
 
The Intercultural dialogue plays an important role to creating the sense of belonging to a community, as well as of mutual understanding and solidarity, features able to social cohesion.
 
Ø  Η ευημερία των λαών της Ευρώπης, η απασχόληση, η κοινωνική συνοχή και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μεγάλη ανάγκη μέσα σε ένα περιβάλλον γρήγορων αλλαγών ως προς το κλίμα, την οικονομία και τη μετανάστευση. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων αποτελεί κλειδί για την επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, διότι εμφανίζουν παγκόσμιες και τοπικές διαστάσεις, ενώ ενισχύουν την αλληλεγγύη μεταξύ μελλοντικών και σημερινών γενεών.
 
European people’s wellbeing, the employment, the social cohesion and the sustainable development are great necessities into an environment of rapid changes concerning the clima, economy and immigration. Dealing with these challenges constitutes a key for social and environmental justice, because the issues mentioned above have global and local dimensions as well as they enhance the solidarity between future and present generations.
 
Ø  Ο αντίκτυπος των κοινοτικών πολιτικών στις κοινωνίες των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής συζητείται ευρέως στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», και έτσι αυτό θα συνεχίσει να ευαισθητοποιεί τους πολίτες σχετικά με τις συνέπειες αυτές και να τους δίνει ευκαιρίες να εκφράζουν τη γνώμη τους.
 
ΤheimpactofEuropeanpoliciesinmemberstates’ societiesonvariouspolicyfields  isbroadlydiscussedintheframeworkof“EuropeforCitizensProgramme” andthereforetheProgrammewillcontinuetoraisecitizensawarenessoftheresultsachievedthroughEuropeanpoliciesand encouragethem to give their opinions.
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων του το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» προτείνει 4 Δράσεις και διάφορα μέτρα.
In order to achieve its objectives, the “EuropeforCitizensProgramme” proposes 4 Actions and different measures.
 
Ο Δήμος Καλυβίων υλοποιεί το πρόγραμμα
«Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση»  
Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι,
στο πλαίσιο της Δράσης1 «Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη» και του Μέτρου 1.2 «Δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων», με την ενεργό συμμετοχή πολιτών από τις πόλεις VillaCastelli της Ιταλίας, Garons της Γαλλίας και Μέσα Γειτονιά της Κύπρου που έχουν  αδελφοποιηθεί με το Δήμο Καλυβίων.
 
KaliviaMunicipalityimplements the programme
“Open Horizons in Education – OPENHOR”
Innovative educational programme of host countries language teaching to migrant’ children through music and singing,
in the framework of Action 1 “Active Citizens for Europe” and Measure 1.2 “Networks of Twinned towns”, with the active participation of citizens from the twinned VillaCastellicity (Italy),Garons city (France) and Mesa Yitonia (Cyprus).
 
Πρόκειται για Δράση που υποστηρίζει οικονομικά δραστηριότητες πολιτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και λοιπούς φορείς, από διάφορες τοπικές κοινωνίες ανά την Ευρώπη και με διάφορα μέσα, στο πλαίσιο αδελφοποιημένων Δήμων, προκειμένου να έρθουν σε επαφή διαφορετικοί άνθρωποι και να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώμες και αξίες για σημαντικά θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως και να διδαχθούν από το παρόν για να δημιουργήσουν ένα καλλίτερο μέλλον. Πληροφορίες και διευκρινήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
 
This Action supports financially citizens’ activities, in collaboration with their local authorities and local associations, from different local communities across the Europe and through different means in the framework of town twinning, in order to bring together different people, to share and exchange experiences, opinions and values concerning a variety of issues of European interest, as well as to learn the present and build a better future.For information and clarification:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
 
Το Πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση» είναι να πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης των παιδιών των μεταναστών με την εκάστοτε γλώσσα της χώρας υποδοχής και παροχής βοηθείας ώστε να αναπαράγουν ορθά, προφορικό και γραπτό λόγο.
Στοχεύει έτσι α) στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μικρών μεταναστών και στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης που θα διευκολύνει την ένταξη τους στην κοινωνία υποδοχής και θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής τους στο μέλλον,
β) στην ενίσχυση των κινήτρων τους για εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής και στην  καλυτέρευση των αποδόσεων και επιδόσεων τους στους βαθμούς και στις πραγματικές τους γνώσεις,
γ) στη μείωση της μαθητικής διαρροή από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη,
δ) στη διευκόλυνση της ενσυνείδητης πρόσληψης στοιχείων του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της εκάστοτε εθνικής ιστορίας,
ε) στην υποστήριξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των παιδιών των μεταναστών, ως μέσο εμπλουτισμού των πολιτισμικών χαρακτηριστικών των χωρών υποδοχής, αλλά και ως μέσο περιορισμού διαπολιτισμικών εντάσεων και συγκρούσεων ταυτότητας.
 
Το πρόγραμμα  «Ανοιχτοί ορίζοντες στην εκπαίδευση – Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι», προωθεί περαιτέρω τη δικτύωση των αδελφοποιημένων πόλεων που συμμετέχουν σε αυτό και συνιστά εφαλτήριο για μελλοντικές ανάλογες εκδηλώσεις και συζητήσεις σε βάθος, ανταλλαγή ιδεών και ευρύτερες συνεργασίες σε διασυνοριακό επίπεδο για θέματα ίδια αλλά και συναφή με την καταπολέμηση φαινόμενων περιθωριοποίησης που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, την ευμάρεια, την ανάπτυξη και τη δημοκρατία στην Ευρώπη.
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιούνται οι κάτωθι τρεις (3) εκδηλώσεις:

  • Ανοιχτή συζήτηση μεταξύ πολιτών, μεταναστών, τοπικών ενώσεων και ομάδων πολιτών, κοινοτήτων μεταναστών, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, αλλά και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών των αδελφοποιημένων πόλεων που ενδιαφέρονται άμεσα για το θέμα, με θέμα την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε πολυπολιτισμικές και τα νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (26/09 – 30/09/2010) 
  • Συνάντηση εμπειρογνωμόνων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα συνευρεθούν δημόσιοι λειτουργοί των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργείων Παιδείας, μουσικοπαιδαγωγοί, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί από διαπολιτισμικά σχολεία, ηθοποιοί, καθηγητές σε Ωδεία, μουσικά σχολεία, σχολές τραγουδιού και δημιουργικά εργαστήρια. Βασική θεματική της συνάντησης τους είναι οι τρόποι με τους οποίους ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής και τραγουδιού, μπορεί να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε μετανάστες μαθητές 3 – 9 χρόνων και να συμβάλλει έτσι στην διαχείριση της πολυπολισμικής πολυμορφίας στη σχολική τάξη (01/10 – 05/10/2010).
  • Παιδικό διαπολιτισμικό εργαστήρι, όπου παιδιά μεταναστών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, από διάφορες τρίτες χώρες που διαμένουν στις 4 αδελφοποιημένες πόλεις, θα απολαύσουν τα αποτελέσματα του πρώτου σχεδίου ενός τέτοιου καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου 06/10 – 10/10/2010).

 
The project: "Open Horizons in education – OPENHOR – Innovative educational program of  host country language teaching to migrants children through music and singing" aims at the solution of the problems of a) insufficient multicultural education providing to migrants children in host countries, b) marginalization and xenophobia mainly in primary schools, c) weakness of teachers to manage the multifaceted school class and d) augmented abandon of school as a result of all problemsmentioned above.
 
In the framework of the project will be organised three meetings in the Municipality of Kalivia (GR). The first, as a discussion between citizens and migrants, unions of citizents, migratory communities, civil society organisations, all representatives from the local society of nationals and non nationals of the 4 twinning cities etc,
the second one, as an experts work meeting between teachers, music educators, musicians, actors, instructors, other experts on that issue, civil servants from the responsible ministries, etc,
and the third one, as a laboratory of migrants children, pupils, migrants children, aged between 3 – 9 years old, residing in the 4 twinning cities.
 
In the meetings the participants of the Municipality of Kalivia and guests from the twinning cities, VillaCastelli(Italy),Garons (France) and Mesa Yitonia (Cyprus) will discuss on "innovative educational instruments" primarily in a general way and secondarily in an expertise way in order to propose an educational model for migrants children, common in the 4 twinning cities.
 
The general scope of the project is a) to make further worthy the twinning between the 4 cities through meetings and discussions on a such crucial issue for their social cohesion and b) set the bases for similar future activities.

Σημαντική Ανακοίνωση