Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Ευρώπη για τους πολίτες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 23.09.2010

Πρόγραμμα

«Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση»
OpenHorizonsinEducation
 
26/09 – 10/10/2010
 
Πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι
Educational programme of host countries language teaching to migrants’ children through music and singing
 
Πρόγραμμα
Programme

Θεματική ενότητα I/ PartI
Ανοιχτή συζήτηση διαβούλευσης
Opendiscussionmeeting
Dhmotik;o Amfiu;eatro Kalyb;ivn Attik;hw– Municipal Hallof Kalivia
 
Η εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών και τα νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική κοινότητα
Multicultural societies and new data in education
 
Προτεραιότητες και Προκλήσεις
PrioritiesandChallenges

 
Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου2010 – εναρκτήρια συνεδρία
Sunday, 26 September 2010 – Opening session
 
 
16.00 – 18. 00
 Εγγραφές
 Registration
 
18.00 – 19.00
ΈναρξηκαιΚαλωσόρισμασυμμετεχόντων
Opening and Welcome reception of participants
 
 
19.00 – 20.00
Ενημέρωση στoΠρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», Δράση 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη», Μέτρο 1.2. «Δίκτυααδελφοποιημένωνπόλεων»
Introducing the issues of the Programme: “Europe for citizens”, Action 1 “Active citizens for Europe”, Measure 1.2 “Networks of twinned towns”
 
20.00 – 21.00
Εισαγωγή στη γενική θεματική του Προγράμματος «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση –  Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιάμεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι
Introducingthe issues of the Programme:“OpenHorizonsinEducation- Innovative educational programme of host countries language teaching to migrant’ children through music and singing”
 
 
Δευτέρα, 27Σεπτεμβρίου2010
Monday, 27 September 2010

10.00 – 14.00
Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και νέα δεδομένα στην εκπαίδευση / Στοιχεία – Αναγκαιότητες – Η θέση των Υπουργείων Παιδείας στις αδελφοποιημένες πόλεις
Multicultural societies and new data in education/ Figures – Necessities – What is the opinionof Education Ministriesin twinned towns
 
Τρίτη, 28Σεπτεμβρίου2010
Tuesday, 28 September 2010
 
10.00 – 14.00
Η θέση των τοπικών κοινωνιών: πολίτες, ενώσεις πολιτών, ενώσεις γονέων και κηδεμόνων και η εκκλησία
What is the opinion of local societies: citizens, citizens unions, unions of parentsand other responsible persons for children and pupils and the church 
 
Τετάρτη, 29Σεπτεμβρίου2010
Wednesday, 29 September 2010

10.00 – 14.00
Η θέση των τοπικών κοινωνιών: μετανάστες, μεταναστευτικές κοινότητες και ενώσεις μεταναστών, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ)
What is the opinion of migrants, migratory communities, migrants’ unions, Non Governmental Organizations (NGOs)
 
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου2010
Thursday, 30 September 2010
 
10.00 – 14.00
Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης: τοπικές υπηρεσίες και φορείς
What is the opinion of authorities in the framework of local governments
 

Θεματική ενότητα II/ PartII
Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων
Experts’ meeting
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Καλυβίων – CentreforCreativeWork
 
Καινοτόμαεκπαιδευτικάεργαλεία
Innovative educational instruments
 
Χαρακτηριστικά – Χρησιμότητα
CharacteristicsBenefit
 

 
 
Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου2010
Friday, 01 October 2010

10.00 – 14.00
Η παρεχόμενη διαπολιτισμική εκπαίδευση: δομές, προσωπικό, εκπαιδευτικό υλικό, μέθοδοι διδασκαλίας, αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας των μεταναστών μαθητών και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης τους
The provided intercultural education: structures, staff, educational material, methods of teaching, exploitation of mother tongue of migrants pupils and of civilization of origin countries
 

Σάββατο, 02 Οκτωβρίου2010
Saturday, 02 October 2010
10.00 – 14.00
 
Η παρεχόμενη διαπολιτισμική εκπαίδευση – προβλήματα: παγκοσμιοποίηση, προσβολή εθνικής ταυτότητας και ιδεολογικών θεμελίων εθνικής ομοιογένειας, ελλιπής διαπολιτισμική συνείδηση και κατανόηση πλεονεκτημάτων πολιτισμικής ποικιλομορφίας, ανεπαρκής ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, υψηλή μαθητική διαρροή, προβληματική μελλοντική ένταξη στην κοινωνία, περιθωριοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση, συγκρούσεις ταυτότητας, άρνηση αποδοχής ενιαίας ενεργής ευρωπαϊκής ιθαγένειας, υπονόμευση ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διατάραξη του κοινωνικού ιστού της Ευρώπης
 
The provided intercultural education: problems from globalization, offence of national identity and of ideological bases of ethnic homogeneity, limited intercultural conscience and understanding the advantages of multicultural diversity, insufficient integration in educational system, low training records, augmented school abandon, problematic social integration in the future, marginalization and radicalization, identity conflicts, refuse of acceptance of common active European citizenship, undermining of European integration, gaps in social cohesion in Europe
 
 
Κυριακή, 03 Οκτωβρίου2010
Sunday, 03 October 2010
 
10.00 – 14.00
Η άποψη των ειδικών – Δάσκαλοι στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία: Οφέλη από τη γνώση της γλώσσας υποδοχής από τους μετανάστες μαθητές – Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα
The experts’ opinion – Teachers in kindergartens and schools: Benefits of knowledge of host country language of migrant pupils – innovative educational programmes
 
 
Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου2010
Monday, 04 October 2010
 
10.00 – 14.00
Η άποψη των ειδικών – Μουσικοί, μουσικοπαιδαγωγοί και λοιποί εκπαιδευτές εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος – Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής από τους μετανάστες μαθητές μέσα από τη μουσική και το τραγούδι
The experts’ opinion – Musicians, music educators and other instructors – innovative educational programmes of host country language teaching to migrant children through music and singing
 
 
Τρίτη, 05 Οκτωβρίου2010
Tuesday, 05 October 2010
 
10.00 – 14.00
Καλές πρακτικές
Σχεδιασμός κοινού εκπαιδευτικού μοντέλου για μετανάστες μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 3 – 9 χρόνων, για εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής
 
Best practices
Designation of a common educational model for migrant pupils aged between 3 – 9 years old, residing in the four twinning cities
 
 

Θεματική ενότητα IIΙ/ PartIIΙ
Παιδικό εργαστήρι μαθητών, παιδιών μεταναστών
Laboratory of pupils – migrant children
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Καλυβίων – Kindergartens and Primary Schools
 
Καινοτόμαεκπαιδευτικάεργαλεία
Innovative educational instruments
 
ΣχεδιασμόςΕφαρμογήσχεδίουκοινού προτύπου
DesignationImplement of a common draft model
 

 
Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου2010
Wednesday, 06 October 2010
 
10.00 – 14.00
Ανάπτυξη σχεδίου προτύπου καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου
Development of an innovative educational draft model
 
Πέμπτη , 07 Οκτωβρίου2010
Tuesday, 07 October 2010
 
10.00 – 14.00
Σχέδιο καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου – εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής μέσα από τη μουσική και το τραγούδι – με κλασσικά ευρωπαϊκά όργανα και παραδοσιακούς ρυθμούς των κρατών μελών
Development of an innovative educational draft model – teaching of host country language through music and singing – contact with classical European musical instruments and traditional rhythmus of member states
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρασκευή , 08 Οκτωβρίου2010
Friday, 08 October 2010
 
10.00 – 14.00
Σχέδιο καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου – εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής μέσα από τη μουσική και το τραγούδι – εκμάθηση τραγουδιών με θέμα την αλφάβητο, τους αριθμούς, τα χρώματα, τα σχήματα, τις εποχές, τις σημαίες, κλπ
Development of an innovative educational draft model – teaching of host country language through music and singing – teaching of alphabet, numbers, colors, forms, seasons and flags etc songs  
 
Σάββατο , 09 Οκτωβρίου2010
Saturday, 09 October 2010
 
10.00 – 14.00
Σχέδιο καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου – εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής μέσα από τη μουσική και το τραγούδι – εκμάθηση τραγουδιών με θέμα ευρωπαϊκά ήθη και έθιμα, συμπεριφορές, αξίες και αρχές
Development of an innovative educational draft model – teaching of host country language through music and singing – teaching of European customs, behaviors, values and principles songs
 
Κυριακή, 10 Οκτωβρίου2010
Sunday, 10 October 2010 – Closure session
 
10.00 – 14.00
Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα θα εξαχθούν λαμβανομένου υπόψη ότι:

  1. Το πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην εκπαίδευση – Καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι» σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από α) την ανεπαρκή διαπολιτισμική εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά των μεταναστών στις χώρες υποδοχής, β) τα φαινόμενα ξενοφοβίας κυρίως στα δημοτικά σχολεία, γ) την αδυναμία των δασκάλων να διαχειριστούν την διαπολιτισμική ποικιλομορφία στη σχολική τάξη και δ) την αυξανόμενη εγκατάλειψη του σχολείου ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω.
  2. Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν να προτείνει εκπαιδευτικά εργαλεία για τα παιδιά των μεταναστών ηλικίας 3 – 9 χρόνων, που α) θα μπορούσαν από κοινού να αξιοποιηθούν και στις 4 αδελφοποιημένες πόλεις
  3. και β) θα ήταν ικανά να υπηρετήσουν τις κοινέςευρωπαϊκές αξίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία και το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων λαών και την προώθηση της διαφορετικότητας χάριν της ενότητας και της συνοχής στην Ένωση, της ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργής κοινής ιθαγένειας για όλους.
  4. Το πρόγραμμα στόχευε α) στην περαιτέρω προώθηση της αδελφοποίησης του Δήμου Καλυβίων με τις πόλεις VillaCastelliτης Ιταλίας, Garonsτης Γαλλίας και Μέσα Γειτονιά της Κύπρου με εκ νέου θεματικές συζητήσεις και συναντήσεις επί σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την Ευρώπη ως σύνολο και β) στο να τεθούν οι βάσεις για  συναφείς μελλοντικές συνεργασίες σε ευρύτερο εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

 
Conclusions
Conclusionstaking into account that the project “Open Horizons in education – OPENHOR – Innovative educational program of host country language teaching to migrants children through music and singing", is launched and implemented aiming at: 
1.     Τhe solution of the problems of a) insufficient multicultural education providing to migrants children in host countries, b) xenophobia mainly in primary schools, c) weakness of teachers to manage the multifaceted school class and d) augmented abandon of school as a result of all that mentioned above.
2.     The development of innovative educational models for migrants’ children aged 3 -9 years old a) commonly implemented in the 4 twinned cities and b) able to support the common European values relevant to fundamental human rights, tolerance and respect to difference and multiculturalism, solidarityand mutual understanding for unity and social cohesion in Europe and for a common identity and active citizenship for all the citizens.
3.     a) Making further worthy the twinning between the 4 participant cities through meetings and discussions on such a crucial issue and b) setting the bases for similar future activities in a broad national and transnational level.
 

Σημαντική Ανακοίνωση