Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Δευτέρα 19.04.2021

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ – Προκήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ομπρελοξαπλωστρών

Με την αρ. 98/2021 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαρωνικού, ματαιώνεται η διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση τρoχήλατης καντίνας και ομπρελοξαπλωστρών σε συμμόρφωση του μεαριθ. Πρωτ. 27304/ΕΞΕ/2021/20.4.2021 εγγράφου της Kτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής.