Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 30.10.2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε) για το έτος 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Σαρωνικού”