Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 30.10.2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε) για το έτος 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Σαρωνικού”