Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 22.10.2020

Σχέδιο Όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ.”