Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 24.06.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια µε τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού – ρούχα» για το έτος 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Σαρωνικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.930,35 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτης µε τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού – ρούχα» της Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών

Σημαντική Ανακοίνωση