Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 19.11.2021

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο “Καινοτόμες Πολιτιστικές εφαρμογές και τεκμηρίωση της Αρβανίτικης συμμετοχής στην Επανάσταση του 21” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.