Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Νέα

Τετάρτη 21.07.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ο Δήμος Σαρωνικού ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμός απόφασης 212/2021), προσκαλεί επιχειρήσεις που εφαρμόζουν με οργανωμένο, επιστημονικό και επαγγελματικό τρόπο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να εγκατασταθεί στον δήμο σύστημα ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

β) βεβαίωση περί μη οφειλής στον δήμο

γ) καταστατικό εταιρείας

δ) Άδεια για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογή-μεταφορά-τελική διάθεση) στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.03).

ε) Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης (Α.Λ.Ε.) της μονάδας διαχείρισης και τελικής ανακύκλωσης των στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων.

  1. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος κάδους χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.
  2. Οι δαπάνες απομάκρυνσης και μεταφοράς των ειδών θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος με ίδια μέσα θα μεταφέρει τα συγκεντρωμένα υλικά και θα ενημερώνει τον Δήμο.
  3. Ο ανάδοχος θα συντηρεί, ελέγχει και θα φροντίζει για την καθαριότητα των εν λόγω κάδων.
  4. Από τα συγκεντρωμένα υλικά (ενδύματα και υποδήματα) θα διαλέγονται τα καλύτερα σε ποιότητα, τα οποία και θα διατίθενται σε άπορες οικογένειες μέσω των κοινωνικών δομών του Δήμου. Η δωρεάν αυτή διάθεσή τους θα συνοδεύεται από σχετικό παραστατικό (δελτίο αποστολής για δωρεάν διάθεση) του αναδόχου. Τα υπόλοιπα θα διατίθενται περαιτέρω για τους σκοπούς του αναδόχου.
  5. Ο ανάδοχος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναφέρει χρηματικό ποσόν που θα προσφέρει κάθε μήνα η ετησίως για την αγορά τροφίμων και άλλων ειδών που έχει ανάγκη το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τέλος Ιουλίου στο info@saronikoscity.gr