Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Αποφάσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Π17Ω1Ξ-ΥΜΙ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13605 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1165 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/12/19-31/3/20 ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΝΜΩ1Ξ-8ΡΦ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1165 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1163 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TETRA SERVICES (ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4/20-31/7/20 ΓΙΑ 8 ΑΡΙΘΜΟΥΣ (Δ.Σ. 131/15, Ο.Ε. 210/15)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΒΦΩ1Ξ-ΛΥΞ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1163 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ο9ΚΩ1Ξ-8ΝΑ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 195-20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού Νο2 του συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» του Δήμου Σαρωνικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΛ2Ω1Ξ-32Κ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 192-20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού Νο2 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων για δύο (2) έτη» του Δήμου Σαρωνικού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡΗ2Ω1Ξ-Δ1Γ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 193-20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1161 για :2291078471 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/4/20-31/7/20 (MPLS VPN ADSL S6 with ISDN)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 97ΓΣΩ1Ξ-ΕΞΧ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1161 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΛΟΓΩ COVID-19)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΞΒΤΩ1Ξ-ΘΗ5 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13574 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6070Ω1Ξ-ΧΚ9 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13558 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1157 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 57043 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 5589/20)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΔΓΩ1Ξ-5ΡΞ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1157 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1156 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 7271 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 5589/20)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡ5ΤΩ1Ξ-ΡΗΔ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1156 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1155 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 6311 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 5589/20)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΓΒΩ1Ξ-4Θ0 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1155 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1154 για :ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-postirixis ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ - Β ΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΣΥΜΒ. 9252/19)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓΠΔΩ1Ξ-4ΓΡ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1147 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 3167 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒ.5116/20)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΝ1Ω1Ξ-509 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1147 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1146 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. ΚΗΗ 2315 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΣΥΜΒ. 5116/20)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 606ΣΩ1Ξ-14Ω 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1146 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1145 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒ. 5116/20)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΡΦΩ1Ξ-ΥΡ5 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1145 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΖΡΥΩ1Ξ-Α78 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13474 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1152 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020(19/08-31/08/20) (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) Ν.16050
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΠΩΜΩ1Ξ-0ΙΝ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1151 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) Ν.16050
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ο5ΩΩ1Ξ-072 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1151 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1150 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (Νο 16050)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΟ4Ω1Ξ-ΜΘΞ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1150 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 104 105 106 107 108
Σημαντική Ανακοίνωση