Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Αποφάσεις

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1149 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (Νο 16050)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦΒΧΩ1Ξ-ΕΙΜ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1148 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (Νο 16050)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΙ6Ω1Ξ-Μ0Π 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1148 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-896 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 119950 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΕΟ 41/20, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΔΞΩ1Ξ-8ΑΞ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13448/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-895 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ 101539 ΚΑΙ ΜΕ 68816 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΕΟ 41/20, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ω00ΘΩ1Ξ-ΩΧΑ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13447/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-894 για :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΗ 2168 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΕΟ 39/20, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΝΤΩ1Ξ-ΑΣ8 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13446/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-892 για :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 3171 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΕΟ 39/20, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ55ΞΩ1Ξ-444 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13444/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ6ΠΔΩ1Ξ-Β46 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 13423 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1144 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (Ν. 16046)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7ΔΠΩ1Ξ-Ζ54 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1144 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1143 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ , ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (16046)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΥ4Ω1Ξ-ΡΒΛ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1143 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1142 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (16048)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ8ΒΩ1Ξ-Ι1Α 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1142 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1141 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (16047)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΗΓΩ1Ξ-3ΙΨ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό μελών στον Δήμο Σαρωνικού για την παρακολούθηση εκπαίδευσης λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΘΥΩ1Ξ-6ΡΝ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 1361-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1115 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ(01/08-24/08/2020) 2020 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 1302/24-08-2020 Α.Δ. ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (Ν. 16022)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΖΑΩ1Ξ-Χ24 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1114 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (Ν. 16022)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ79ΒΩ1Ξ-5Υ2 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1113 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (Ν. 16021)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΨ8Ω1Ξ-Μ1Σ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1113 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1112 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (Ν. 16021)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 605ΩΩ1Ξ-69Ψ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1112 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1111 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(22/4-21/8/20) COVID-19)(Νο 16045)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΒΟΩ1Ξ-ΛΒΜ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1110 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2019 )(Νο 16045
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ζ7ΜΩ1Ξ-ΣΗΖ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1110 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1109 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) Ν.16045
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΚΟΩ1Ξ-4Δ5 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1109 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1108 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (Νο 16045)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΗΧΩ1Ξ-ΟΝ8 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α-1108 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 105 106 107 108
Σημαντική Ανακοίνωση