Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 10.10.2018

Ειδική πρόταση για την ανάθεση “Υπηρεσίων Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δήμου και περιπολίας “.

Θέμα:Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων και Περιπολίας στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Δήμου Σαρωνικού

 

O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει (άρθρο 77 παράγραφος 5 εδάφιο γ' Ν.3852/2010), διατυπώνει την παρούσα Ειδική Πρόταση, η οποία υποβάλλεται, κατά τον νόμο, στον Δήμαρχο και κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σαρωνικού.

 

Ειδική πρόταση για σύνταξη μελέτης και διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπο την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία,της παροχής "Υπηρεσίων Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δήμου και περιπολίας στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης". Με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των δημοτών .

 

 

1.Σύμφωνα με το άρθρ. 75 § 1 του ν. 3463/2006, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, ενώ με το άρθρ.178, οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.

 

2.Οι εγκαταστάσεις του Δήμου λόγω της αποκεντρωμένης δομής των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες, κλιμακώνονται σε όλη την εδαφική έκταση. Τα ακίνητα του Δήμου , συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών συγκροτημάτων καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων (αθλητικοί χώροι, παιδικοί σταθμοί, ΚΕΠ, παιδικές χαρές, πάρκα αναψυχής) υφίστανται φθορές από διάφορες αιτίες (βανδαλισμούς, επιθέσεις, διαρρήξεις κ.λ.π.). Παράλληλα το τελευταίο διάστημα πιθανόν λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και της κοινωνικής αναταραχής, έχουν ενταθεί τα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών  , σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού.

 

3.Ως γνωστό με την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, δεν υπάρχει πλέον τρόπος αποτελεσματικής φύλαξης από το Δήμο Σαρωνικού της εν γένει περιουσίας του, ούτε βέβαια διαθέτει προσωπικό για φύλαξη. Υστερα από σειρα αναφορων στον Σ.τ.Δ.Ε.,διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ασφαλείας στα σχολικά συγκροτήματα ,στα δημοτικά καταστήματα και στο Δημαρχιακό μέγαρο κατά τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες.

 

4.Είναι σαφές ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η προστασία των δημοτικών εγκαταστάσεων και θα καταστεί δυνατή η διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση. Τέλος, είναι δεδομένο ότι λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της φύλαξης θα μειωθούν σταδιακά τα φαινόμενα παραβατικότητας και θα εμπεδωθεί στους δημότες το αίσθημα της ασφάλειας και προστασίας.

 

Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία περιπολιών και φύλαξης από ιδιωτική εταιρία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις Αρχές, αλλά θα συνδράμει στην προσπάθεια τους για αποτελεσματική αστυνόμευση ,πόσο μάλλον τώρα που περιορίζεται ο αριθμός των τμημάτων στο δήμο Σαρωνικού αλλά πολύ περισσότερο και η δραστική μείωση των υπηρετούντων σ αυτά.

 

 

 

 

Σχετικες διαταξεις :

1. Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.2, 9 και 10 του Ν. 3463/2006 περί κύρωσης Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3731/08 (άρθρο 20 παρ. 13, σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) για παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 ΠΑΡ.1 εδαφ. έκτο του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010 ( Φ.Ε.Κ. 212/1-12-2010 )

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 209 , σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Α΄42), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/80 (Α΄11), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π. Δ/τος 346/1998 (Α΄230), ως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008 που ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

7. Το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008 που επιτρέπει στους ΟΤΑ να συνάπτουν Συμβάσεις με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

8. To άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88/18-4-2013 τεύχος Α’ ) 

 

Σημαντική Ανακοίνωση