Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Αποφάσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ"
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΕ19Ω1Ξ-Ι9Ν 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15629 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
συμμετοχή υπάλληλοι σε σεμινάριο
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΜΕΠΩ1Ξ-7ΜΧ 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15623/21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
σεμινάριο υπαλλήλου
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΦΗ0Ω1Ξ-ΡΕΚ 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15507/21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΕΩΟΩ1Ξ-6Ψ2 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15577 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε ΚΟΥΒΑΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΙ5ΖΩ1Ξ-ΤΝ6 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15566 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΘ2ΣΩ1Ξ-ΣΝΤ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15564 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΧΧΔΩ1Ξ-43Τ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 12702/21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω876Ω1Ξ-ΞΞ5 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2075/15412/16-09-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Ι6ΟΩ1Ξ-2ΘΘ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15430 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΘΦ5Ω1Ξ-ΓΦΔ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15208/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΜΗ1Ω1Ξ-07Σ 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15057 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ7ΦΖΩ1Ξ-ΝΤΒ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Υ0ΕΩ1Ξ-ΠΧΤ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14984 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΑΠΖΩ1Ξ-Δ45 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΝ8ΘΩ1Ξ-ΛΡΘ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14981 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ1ΛΔΩ1Ξ-ΓΟ3 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14987 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΗ5ΙΩ1Ξ-8ΦΞ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14986 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για Προσωρινή Διαταγή
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΔΟΘΩ1Ξ-2Ο2 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΑΑ2Ω1Ξ-6ΓΔ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14980 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ¨ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ¨
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 978ΞΩ1Ξ-ΞΚΜ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14637 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 108
Σημαντική Ανακοίνωση