Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟ 05/07/2021-04/07/2022
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΩΓΥΩ1Ξ-1Λ6 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 11023 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ1ΡΟΩ1Ξ-8Ρ5 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14746 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΟΘΞΩ1Ξ-Κ64 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14748 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Σ7ΨΩ1Ξ-4Λ6 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14750 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 66ΙΖΩ1Ξ-Ν45 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14749 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΝΟΘΩ1Ξ-Ω0Λ 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14747 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΓΝΙΩ1Ξ-Π5Ζ 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14752 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ9Η8Ω1Ξ-ΕΜΠ 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14751 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΠΟΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 90ΛΕΩ1Ξ-ΜΞΟ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΜΟ3Ω1Ξ-6ΦΑ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1985 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΔΤΖΩ1Ξ-ΜΔΥ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1984-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΩΥΕΩ1Ξ-3ΨΥ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14308 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΗΒΛΩ1Ξ-47Ρ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14312 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9ΕΛ7Ω1Ξ-ΓΞΨ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14297 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ9ΟΚΩ1Ξ-Κ50 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14307 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΣΓΣΩ1Ξ-ΗΓ0 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14302 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΥΩΛΩ1Ξ-ΟΜΦ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14304 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9ΩΙΥΩ1Ξ-Ξ69 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 66Τ0Ω1Ξ-524 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14318 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΞΓ8Ω1Ξ-39Τ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14313 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 6 108
Σημαντική Ανακοίνωση