Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Αποφάσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΒΧΔΩ1Ξ-ΓΧΨ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14306 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΦ0ΖΩ1Ξ-ΓΑΕ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14324 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΗΡΧΩ1Ξ-ΒΩ5 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14298 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΜ0ΣΩ1Ξ-Η5Ζ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14322 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ7ΒΤΩ1Ξ-ΚΓ1 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14299 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΝΡΥΩ1Ξ-ΟΕΨ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14301 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΝ8ΕΩ1Ξ-ΠΔΕ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14309 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω334Ω1Ξ-ΩΙΖ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14296 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΕ7ΓΩ1Ξ-ΦΣΓ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14300 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βεβαίωση Υπερωριών Αυγούστου 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6805Ω1Ξ-ΗΑΣ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14505 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΨΔΟΩ1Ξ-935 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14310 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 91Β5Ω1Ξ-7ΨΜ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14316 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΑΩΚΩ1Ξ-Δ4Χ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14314 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 94ΡΦΩ1Ξ-ΧΑ2 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14321 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΚΔΣΩ1Ξ-7ΔΨ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14323 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9Ο1ΘΩ1Ξ-Ω87 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14303 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ54ΛΩ1Ξ-ΙΡ0 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14325 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9ΞΔΗΩ1Ξ-Β71 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14319 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΟΒΓΩ1Ξ-Τ8Ψ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14317 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΟΘΔΩ1Ξ-ΝΧ0 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14320 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 3 4 5 6 7 108
Σημαντική Ανακοίνωση