Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας "Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - Προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας και ειδικός ασφαλής τρόπος κοπής και διανομής αυτής".
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΛΤΚΩ1Ξ-ΥΚ0 24/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 519/4564 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου ακύρωσης διαδικασίας ανάθεσης
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9ΚΦ1Ω1Ξ-1Φ2 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 509/4504 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμμετοχή υπαλλήλων σε διαδικτυακό σεμινάριο
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΤ3ΞΩ1Ξ-Θ2Π 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 506 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου Κέντρου Κοινότητας
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω0ΔΔΩ1Ξ-51Ο 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 497 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης υπηρεσίας "Έξοδα μεταφοράς οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού για εκποίηση στον ΟΔΔΥ που διεγράφησαν οριστικά"
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩ1Ξ-ΠΚΓ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 491/4381 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας "Ταχυμεταφορές".
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ4Τ0Ω1Ξ-ΡΑΨ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 456/4009 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ".
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 66Ρ0Ω1Ξ-695 19/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 486/4293 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρηση ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του Κοιμητηρίου Καλυβίων
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΘΚΖΩ1Ξ-ΥΡΑ 19/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 480 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9ΘΩ4Ω1Ξ-40Ζ 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4114 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 9Γ2ΟΩ1Ξ-6Φ9 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4091/465/16.03.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ COVID
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΝ66Ω1Ξ-ΒΣΙ 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4015/457/12.03.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΤΒΜΩ1Ξ-ΠΡΦ 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3916/451/11.03.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναγνώριση δικαιούχων για την καταβολή επιδομάτων, που διαθέτουν πληγείσες κύριες κατοικίες από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Δήμο Σαρωνικού στις 09-09-2020.
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 66Θ5Ω1Ξ-ΠΕΒ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3805 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης - Ολιστικής Διαχείρισης Εγγράφων και Μέριμνας μηνός Φεβρουαρίου
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΠΙ5Ω1Ξ-ΙΟΕ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2530 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΕΑΕΩ1Ξ-ΦΙΦ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3693 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΥΧ9Ω1Ξ-9Ε9 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3695 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΗΒΕΩ1Ξ-Λ6Λ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3698 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΗΓΗΩ1Ξ-ΗΤΣ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3700 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΨΓΧΩ1Ξ-ΕΥΦ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3702 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΗΘΖΩ1Ξ-Ε4Ζ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3694 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 3 4 5 6 7 100